תנאי שימוש עבור אתר "עושים מחקר" (להלן: "האתר")

ברוכים הבאים לאתר “עושים מחקר”. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים שמציע בכלל מכשירי הקצה (לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 

בתקנון זה “תכנים” משמעם קורסים, הדרכות, מאמרים, הצעות לתיקון, מיילים, הודעות, ניתוחים, הצעות לשיפור, כל תמונה, סרטון, טקסט או קול הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, בין אם הוא בבעלות האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג’, המאפשר לאתר זכות שימוש בו.

 

המילים בתקנון זה המנוסחות בלשון יחיד יכללו את הרבים ולהיפך, המילים בתקנון זה המנוסחות בגוף זכר יכללו את גוף נקבה ולהיפך.


1. הסכמה לתנאי השימוש

 

על ידי גישה ושימוש באתר “עושים מחקר”, המשתמש מסכים לציית ולהיות מחויב לתנאי השימוש הבאים, יש לעיין בהם בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר.

האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה בו אם לא תעמוד במי מתנאי תקנון זה. במידת הפרת תנאי שימוש אלה האתר רשאי לדרוש מהמשתמש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.


2. רישום משתמש ופרטיות

 

א. רישום משתמש: על מנת לגשת לתכונות, שירותים וממשקים מסוימים של האתר, תידרש להירשם ולספק מידע אישי. בהרשמתך אתה מסכים שכל המידע הנמסר מדויק, עדכני ומלא.

 

ב. פרטיות: אנו מכבדים את פרטיותך. האיסוף והשימוש במידע אישי כפופים למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה בסעיף הבא. (סעיף 2.ג.)

 

ג.מדיניות הגנת הפרטיות: האתר מכבד את פרטיות המשתמשים בו. תנאים אלה מציגים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמש האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים שהם מנויים לאתר והן על משתמשים שאינם מנויים לו.

חלק מהשירותים והמדורים באתר מיועדים למנויים בלבד ודורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, לדוגמא, שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך כתובת המייל שלך, העדפותיך האישיות בתחומים שונים ועוד. השדות למילוי הם בגדר החובה.  בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם כמנוי ולהשתמש בשירותים ובמדורים המיועדים להם בלבד. יתכן שבאחדים מהשירותים באתר תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. במידה שתאושר הרשמתך הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או לאחר מכן יישמרו במאגר המידע של האתר, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד. אין לאתר חובה לאשר כל בקשה טעונת הרשמה והוא רשאי לדחות את בקשתך על פי שיקול דעתו.  בעת השימוש באתר יתכן שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. האתר ישמור את המידע במאגר המידע שברשותו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת לשם המטרות המפורטות להלן:

 1. לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר  לצורך כך יהיה גם מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. ליצירת אזורים אישיים באתר, ועל מנת שאפשר יהיה להתאים את האזורים האישיים להעדפותיך.
 4. לרכישת מוצרים ושירותים באתר או באמצעות שותפים לכשיהיה – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 5. למנויים רשומים באתר, ולאחרים בארץ ובעולם, לשם יצירת קשר עמך.
 6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 7. לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה יועבר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 8. ליצירת הקשר אתך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה כמנוי (לרבות משלוח מיסרונים) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 9. לתפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הכלליים של האתר ובתנאי השימוש למנויי האתר.

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של האתר, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת לאתר ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 3. אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.
 5. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 6. האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לביה”ס, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. אם האתר יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי או יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
3. אחריות תוכן

 

א. תוכן שנוצר על ידי משתמשים: משתמשים עשויים לתרום תוכן לאתר, או לכתוב תוכן באמצעות כלים שמספק האתר. אנחנו לא תומכים או מבטיחים את הדיוק, השלמות או התועלת של כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לתוכן שלהם, ואנו מתנערים מכל אחריות הנובעת ממנו.

 

ב. ניהול: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח ולנהל תוכן שנוצר על ידי משתמשים. אנו עשויים להסיר או לערוך תוכן המפר תנאים אלה או שנחשב בלתי הולם, ללא הודעה מוקדמת.

 

ג. התוכן המפורסם באתר: האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכלל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, אמינותם, תוכנם, דיוקם, מהימנותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. יתרה מכך האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (כותבי תוכן, מדריכים, מנהלים, מלווים וכו’). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית, התלויה בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, האתר אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.  השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

יתכן שיפורסמו באתר אירועים שונים (סדנאות, הרצאות, כיתות לימוד או כל מפגש באשר הוא) בהם הגולשים יוזמנו להיפגש מחוץ לכותלי האתר. במידה ותבחר לקחת חלק בפעילויות מסוג זו יהיה זה על אחריותך הבלעדית. הנהלת האתר ו/או ביה”ס לא יהיו אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי ישירה או עקיפה לך באם תיקח חלק במפגשים שיתקיימו, אם יתקיימו, ולא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם, בריאותי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השתתפות במפגשים מאין אלו. האמור לעיל נכון בין אם מארגני המפגש הם הנהלת האתר ו/או האתר ובין אם כל גורם אחר. האתר אינו אחראי שהאירועים המתפרסמים בו אכן מתקיימים או מתקיימים כפי שפורסמו.

 

ד. זכויות יוצרים: מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו –הינן של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינו של האתר בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

ה. שינויים בתוכן האתר: הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני סיכון שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי  האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.


4. שימוש באתר

 

א. מכשירי קצה: איננו אחראים לכל נזק למכשירי הקצה (טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות סלולריות, טכנולוגיית WAP, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור לווייני, רשתות כבלים, פקסימילית WEB TV, טלפוניה ווידאו)  של המשתמשים הנובע מהשימוש באתר.

 

ב. עוגיות: האתר משתמש בעוגיות (cookies) כדי לשפר את חווית המשתמש. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות משמשות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

 

ג.ניסיונות לשיווק באתר: אין לעשות שימוש באתר למטרות שיווק מכל סוג שהוא, לרבות שיווק אירועים, מוצרים, שירותים, עסקים או כל דבר אחר, בין אם קיימת תמורה מהשיווק הנ”ל ובין אם לאו. איסור זה הינו מוחלט אלא אם כן קיבלת אישור בכתב מהנהלת האתר המתיר לך לשווק בו.

 

ד. פעולות חתרניות באתר: אין לקחת חלק בשום פעולה חתרנית נגד האתר, בתוכו או מחוצה לו. אין לסייע לאדם הפועל וחותר נגד האתר. אין לפעול בתוך האתר או מחוצה לו על מנת להעביר חברים מהאתר למקומות אחרים. אין להקים גוף מתחרה לאתר. אין לעשות כל פעולה הפוגעת באתר.


5. שיווק ושימוש בנתונים

 

א. פרטי משתמש: בהרשמה לאתר אתה מסכים לקבל מאיתנו הודעות שיווקיות. אתה יכול לבטל את הסכמתך בכל עת.

 

ב. הגנת נתונים: אנו נוקטים באמצעים סבירים הכוללים מערכות ונהלים לאבטחת מידע כדי להגן על נתוני המשתמש, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתוני האתר איננו יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת. המשתמשים מספקים מידע על אחריותם בלבד, שכן האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 

ג. מידע שיווקי המפורסם באתר: האתר רשאי לחשוף אותך למידע שיווקי ופרסומי בדפים שונים לרבות האתר – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך חשיפה מידי מפרסמים אחרים. האתר עשוי אף להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הגלישה ו/או הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך בגלישתך באתרים שונים לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookiesכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.


6. הגבלות אחריות האתר

 

א. כתב ויתור כללי: האתר ותכניו מסופקים ללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת. אנו מתנערים מכל אחריות לדיוק, שלמות, חוקיות או מהימנות האתר ותוכנו.

 

ב. הגבלת אחריות: לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר.


7. שינויים בתנאים

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות תנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה. המשך השימוש שלך באתר לאחר שינויים מהווה הסכמה לתנאים שהשתנו.


8. מערכת החוק החלה על הסכם זה

 

תנאים אלה כפופים למערכת החוק של מדינת ישראל. כל מחלוקת הנובעת מתנאים אלה או בקשר אליהם תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה בעיר תל אביב יפו.